دارسين اعواد

دارسين مطحون (250 جم) 6. تصفح موقعنا الان لشراء مجدي - دارسين / قرفة أعواد 2 × 150 جم

2023-02-06
    Edge of tomorrow مترجم ا ي ج ي بست
  1. – Add the whole spices (cinnamon، cloves, cardamom and bay leaves)
  2. قرفة (دارسين)أعواد 500 جم — Regular price 12
  3. 8 cm
  4. اعواد دارسين فاخر K